ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลปากนคร  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖    เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ตรวจสอบในการบริหารงาน  การปฏิบัติและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ 


 เทศบาลตำบลปากนคร  จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ 


 


                                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 


                                                                       


ประกาศ    วันที่     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕


 


 


                                                            (ลงชื่อ)


                           (นายปรีชา  แก้วกระจ่าง)


                            นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 564 คน