ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบเสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :

ด้วยกองคลัง  เทศบาลตำบลปากนคร  มีความประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556    มีรายละเอียดดังนี้     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2556  ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2556 และจะต้องชำระภาษี ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน หรือสิ้นสุดการชำระวันที่ 31 มีนาคม  2556     2.  ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ได้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการป้ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556    3.  ภาษีบำรุงท้องที่  ให้เจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  เพื่อชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556         ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้ติดต่อชำระภาษีตามกำหนดดังกล่าว ณ กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังวหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 636 คน